این فقط یک افزونه نیست، این نشان‌دهنده امید و شور و شوق یک نسل به طور خلاصه در دو کلمه است که توسط فرد مشهور، لوئیس آرمسترانگ سروده شده است: سلام، عزیزم. هنگامی که شما آن را فعال کنید، به صورت تصادفی یک متن از آهنگ سلام، عزیزم در گوشه چپ هر صفحه در بخش مدیریت مشاهده می‌کنید.