• فارسی
  • English
  • فهرست بستن

    pH متر مدل PR4303

    pH متر تجهیزی است که برای اندازه‌گیری مقدار بازی و یا اسیدی بودن یک محلول استفاده می‌شود. بر اساس تعریف pH 7 محلولی است نه اسیدی و نه بازی. بین 0 تا 7 محلول اسیدی و از 7 تا 14 محلول بازی است. سنسور pH متر مقدار اختلاف پتانسیل الکتریکی بین الکترود pH و الکترود مرجع را اندازه‌گیری می‌کند. از این تجهیز در کاربردهای متفاوتی مانند آزمایشگاه‌ها و پروسه‌های صنعتی استفاده می‌شود.

    استعلام قیمت